FAQ over Uniec 3

Staat uw antwoord hier niet bij?
Neem contact op met de helpdesk via helpdesk@uniec3.nl of 030-2671092.

Schematisering

Wat is het verschil tussen een thermische zone en een thermische schil?

In de NTA 8800 en ISSO opnameprotocollen wordt de thermische zone gedefinieerd als de delen van het gebouw die worden meegenomen binnen de begrenzing van de energieprestatieberekening.

De thermische schil is de positie van de isolatie in het gebouw (als het ware de jas om het gebouw).

Alle ruimten binnen de thermische schil worden beschouwd als ‘verwarmd’ maar niet alle ruimten binnen de thermische schil behoren tot de thermische zone. Bijvoorbeeld een technische ruimte in een gebouw > 500 m² is geen onderdeel van de thermische zone. Ruimten die niet tot de thermische zone behoren maar binnen de thermische schil zijn gelegen zijn ‘aangrenzende verwarmde ruimten’ (AVR).

Soms (met name in een bestaand gebouw) kan het moeilijk zijn om te bepalen waar de thermische schil ligt. Het beslisschema in paragraaf 7.1.2 (ISSO 82.1) of paragraaf 7.4 (ISSO 75.1) moet gevolgd worden om te bepalen of een ruimte bij de thermische zone behoort.

De lijst met keuzes bij “bouwwijze” is te beperkt. Wat doe ik als de bouwwijze van mijn gebouw er niet tussen staat?

Als het gaat om het bepalen van de interne warmtecapaciteit hebben wij geen extra informatie of kennis dan in de ISSO staat. Wij constateren dat het vaak ontzettend lastig is de juiste bouwwijze te selecteren. Helaas kunnen we daarbij niet helpen want de norm is vaag en onvolledig op dit gebied. Wij adviseren deze vraag te stellen op www.energieprestatie-adviesplatform.nl. De experts daar hebben de autoriteit om dergelijke vragen te beantwoorden. Wij hebben die niet.

Bouwkundig

Waarom krijg ik geen Rc-waarde te zien wanneer ik gevels invoer?

Dit kan meerdere oorzaken hebben:
1. de bouwkundige bibliotheek is nog niet gevuld
2. in de bouwkundige bibliotheek zijn er nog geen dichte constructies ingevoerd met als vlak “gevel”.

Kan ik de details van linaire warmteverliezen uit NTA 8800 bijlage I voor grondgebonden en gestapelde bouw voor beide typen gebouwen gebruiken?

Ja, voor  kozijnen zijn bijvoorbeeld bij woongebouwen geen waardes genoemd, daarvoor kun je dan de waardes van de grondgebonden woningen gebruiken. Dit wordt ondersteund door de tekst ‘Deze forfaitaire waardes zijn toepasbaar voor alle regulier voorkomende gevelopbouwen’ .

Waar staat dat lineaire warmteverliezen verdeeld moeten worden over de scheidingsconstructies waaraan deze grenzen?

In de NTA 8800 paragraaf 5.7.2 staat dat een lineaire thermische brug die deel uitmaakt van scheidingsconstructies met verschillende oriëntaties, gelijk verdeeld moet worden over die scheidingsconstructies. Dat is omdat de invoer van de lineaire warmteverliezen een grote invloed heeft op de TO juli indicator die per rekenzone per oriëntatie berekend wordt.

De lijst met keuzes bij “bouwwijze” is te beperkt. Wat doe ik als de bouwwijze van mijn gebouw er niet tussen staat?

Als het gaat om het bepalen van de interne warmtecapaciteit hebben wij geen extra informatie of kennis dan in de ISSO staat. Wij constateren dat het vaak ontzettend lastig is de juiste bouwwijze te selecteren. Helaas kunnen we daarbij niet helpen want de norm is vaag en onvolledig op dit gebied. Wij adviseren deze vraag te stellen op www.energieprestatie-adviesplatform.nl. De experts daar hebben de autoriteit om dergelijke vragen te beantwoorden. Wij hebben die niet.

Hoe voer ik beschaduwing in?

Als je kiest voor beschaduwing klapt de regel uit en komt er een plaatje met de afstanden die ingevuld moeten worden. In deze toelichting staat meer informatie over de verschillende soorten beschaduwing.

Waarom kan ik geen belemmering opgeven bij een hellend dakraam?

De NTA 8800 geeft in paragraaf 17.3.2 voorwaarden voor wanneer er sprake is van een belemmering. De eerste voorwaarde is dat het zonontvangende vlak verticaal is. Dat betekent dat als er een belemmering op een niet-verticaal vlak is, je moet kiezen voor “overige belemmering”.

Installaties

Waarom kan ik sommige producten niet selecteren?

We nemen in Uniec 3 alleen verklaringen op die zijn opgenomen in BCRG. Waarschijnlijk heeft het product dat u zoekt geen verklaring in BCRG. Wij nemen de verklaringen zo snel mogelijk op nadat BCRG deze heeft opgenomen.

Hoe voer ik een warmtepomp in met een kwaliteitsverklaring die (nog) niet in Uniec 3 staat?

Er zijn kwaliteitsverklaringen voor verwarming en warm tapwater. In deze handleiding beschrijven we voor beide situaties hoe een kwaliteitsverklaring in te voeren. Wij nemen alle verklaringen die in BCRG staan over in Uniec 3, maar als de verklaring nog niet door BCRG is geaccordeerd kan op deze methode vast een (voorlopige) uitkomst berekend worden.

Hoe voer ik een CV-ketel in met een kwaliteitsverklaring die (nog) niet in Uniec 3 staat?

Er zijn kwaliteitsverklaringen voor verwarming en warm tapwater. In deze handleiding beschrijven we voor beide situaties hoe een kwaliteitsverklaring in te voeren. Wij nemen alle verklaringen die in BCRG staan over in Uniec 3, maar als de verklaring nog niet door BCRG is geaccordeerd kan op deze methode vast een (voorlopige) uitkomst berekend worden.

Wat moet ik doen als de fractie van de warmtepomp kleiner dan 1 is?

In dat geval moet een 2e opwekker toegevoegd worden; als er geen 2e opwekker is dient bij de 2e opwekker gekozen te worden voor elektrische element.

Mag bij gebruik van een warmtepomp met de forfaitaire COP voor warm tapwater gerekend worden als deze gunstiger is dan de COP volgens de verklaring van de warmtepomp die in de databank van BCRG staat?

Bij aanwezigheid van een warmtepomp met een verklaring voor warm tapwater in de databank van BCRG kan het voorkomen dat de gemeten COP (eventueel na correctie met Cw;gen) ongunstiger is dan forfaitair. Er is geen ondergrens voor de COP bij methodes voor gemeten prestaties in de NTA 8800 waardoor deze ongunstiger kan uitkomen dan de forfaitaire COP van 1,4.

Hoewel de NTA 8800 het toestaat altijd forfaitair te rekenen staat in de opnameprotocollen (ISSO 82.1 en 75.1) in paragraaf 6.5 in beslisschema 6.2 dat als er een product is toegepast met een verklaring die is opgenomen in de databank van BCRG je deze verklaring moet gebruiken. De opnameprotocollen moeten altijd gevolgd worden.

Het is daarom niet toegestaan bij gebruik van een warmtepomp met de forfaitaire COP voor warm tapwater te rekenen als deze gunstiger is dan de COP volgens de verklaring van de warmtepomp die in de BCRG databank staat.

Hoe voer ik een collectief warm tapwater systeem in?

Voor het maken van warm tapwater in appartementengebouwen met behulp van collectieve systemen zijn er in de NTA 8800 globaal gesproken 3 hoofdvarianten (in de praktijk komen andere varianten voor die niet worden behandeld in de NTA 8800):

  1. een collectief verwarmingssysteem op het perceel met per appartement een afleverset waarmee warm tapwater wordt geleverd aan het appartement
  2. een collectieve opwekker voor warm tapwater op het perceel eventueel met een afleverset per appartement
  3. externe warmtelevering / collectieve opwekking voor warm tapwater van buiten het perceel.

ad 1.

Als opwekker voor warm tapwater moet bij deze variant voor ‘warmte uit verwarmingssysteem’ gekozen worden. Deze variant is alleen mogelijk als de temperatuur in het verwarmingssysteem minimaal 65 graden is. In dit systeem moet het distributiesysteem vanaf de opwekker tot aan de afleverset zowel voor verwarming als voor warm tapwater worden ingevoerd. Hoewel je hetzelfde distributiesysteem dus twee keer invoert (zowel bij verwarming als bij warm tapwater) levert dit geen dubbeltelling in de berekening op aangezien bij verwarming de distributieverliezen tijdens het stookseizoen en bij warm tapwater de distributieverliezen buiten het stookseizoen worden berekend.

ad 2.

Bij deze variant moet als opwekker bij warm tapwater de betreffende opwekker voor warm tapwater gekozen worden, bijvoorbeeld een warmtepomp of een ketel. Als de appartementen gebruik maken van een gemeenschappelijk distributiesysteem eventueel in combinatie met een afleverset per woning moet dit distributiesysteem worden ingevoerd op het formulier voor warm tapwater. Een veelvoorkomend misverstand is dat gedacht wordt dat in paragraaf 13.4 van de NTA wordt aangegeven dat bij gebruik van een afleverset het distributierendement 1,0 is en het distributiesysteem daarom niet hoeft worden ingevoerd. Dit is echter geen juiste interpretatie van de norm. In het interpretatie- en wijzigingsdocument ISSO 82.1, versie december 2020 staat de juiste interpretatie van dit normgedeelte. Uit dit interpretatiedocument van ISSO blijkt dat ook in dit geval het distributiesysteem moet worden ingevoerd (en het distributierendement dus niet 1,0 is).

ad 3.

De opwekker voor warm tapwater is bij deze variant ‘externe warmtelevering’. In het rendement van de externe warmtelevering is het distributieverlies tot aan de afleverset verwerkt. Als er dus sprake is van een afleverset per woning dan hoeft er bij warm tapwater geen distributiesysteem meer te worden ingevoerd. Als er echter sprake is van centrale aflevering in bijvoorbeeld de technische ruimte van het gebouw en vanuit deze technische ruimte een collectief distributiesysteem wordt toegepast dan moet het distributiesysteem vanaf de centrale aflevering naar de appartementen worden ingevoerd.

Waarom kan ik geen constante belemmering of overstek invoeren bij PV-panelen?

De NTA 8800 geeft in tabel 17.3 aan dat bij PV-panelen een constante belemmering of overstek beschouwd moet worden als “overige belemmering”.

Resultaten

Waarom zie ik geen BENG eisen bij de berekening van een appartement?

BENG eisen gelden op woongebouw niveau. Er zijn geen BENG eisen voor individuele appartementen, alleen een TO-juli eis. De BENG indicatoren worden bij een appartement wel berekend, maar er is geen eis om deze aan te toetsen.

Hoe kan ik de TO per oriëntatie zien?

In het kader linksboven wordt alleen de slechtste oriëntatie weergegeven. Onder Resultaten / TOjuli zie je de TOjuli per oriëntatie.

Wat betekent de indicator ‘Fossiel – EMGforf’  bij het resultaten overzicht?

Deze indicator wordt alleen getoond indien in de berekening gebruik is gemaakt van ‘externe warmte- of koudelevering’ met een NEN 7125 kwaliteitsverklaring. In de NTA 8800 staat in paragraaf 5.3.1.2 dat in dat geval EwePtot (BENG 2) twee keer berekend moet worden. De eerste berekening is met gebruik making van de kwaliteitsverklaring ten behoeve van de toetsing aan de Bouwbesluit eisen. De tweede berekening is met forfaitaire waarden voor ‘externe warmte- of koudelevering’. Dit resultaat (in Uniec 3 de indicator ‘Fossiel – EMGforf’) wordt uitsluitend gebruikt om het energielabel mee te bepalen.

Ik heb koeling in het gebouw, maar ik zie geen verbruik voor koeling bij de resultaten. Hoe kan dit?

Wanneer er gekozen is voor koeling via koudeopslag, dan wordt er geen energieverbruik in rekening gebracht voor koeling. Er wordt alleen hulpenergie doorberekend.

Ik heb een boosterwarmtepomp voor tapwater, maar zie geen verbruik bij warm tapwater. Hoe kan dit?

De boosterwarmtepomp haalt zijn warmte voor warm tapwater uit het verwarmingswater, deze energie wordt in rekening gebracht bij verwarming. De energie voor de compressor wordt in rekening gebracht bij hulpenergie. Er wordt dus geen energie in rekening gebracht bij warm tapwater.

Kan ik Uniec 3 gebruiken voor een EPV berekening?

Nee, er is een overgangsregeling die stelt dat de EPV berekend moet worden conform NEN 7120. Lees hier meer over in dit nieuwsbericht.

Registratie bij EP-online (afmelden)

Waarom krijg ik geen energielabel wanneer ik een woongebouw heb afgemeld?

Een energielabel wordt verstrekt per woning. Een woongebouw moet wel geregistreerd worden in EP-online maar deze registratie levert geen energielabel op.

Ik kan niet afmelden bij EP-online – Wat betekent de foutmelding “status Forbidden”?

Dit betekent dat je EP-Online account nog geen toegang geeft. Je moet inloggen op EP-Online met je eHerkenning en je gegevens controleren bij profiel en organisatie. De registratie die daar staat moet overeenkomen met het soort berekening dat je wilt registreren. Veel voorkomende fouten zijn bijvoorbeeld dat het examennummer nog niet is ingevuld, dat alleen woningbouw is geregistreerd terwijl je utiliteitsbouw probeert af te melden, of alleen basismethode bij je gegevens staat terwijl je detailmethode probeert af te melden.

Ik kan niet afmelden bij EP-online – Wat betekent de foutmelding “status Unauthorized”?

Dit betekent dat de persoon die afmeldt niet goed geregistreerd is bij EP-online waardoor er geen juiste rechten zijn om af te melden. Neem contact op met EP-online om vast te stellen wat er mis is in de registratie (denk aan juiste examennummers, juiste certificaat nummer, etc.).

Ik wil een registratie vervangen en heb het Provisional ID nodig van de eerste registratie. Waar vind ik dat?

Er zijn 2 manieren om het Provisional ID terug te vinden:
1. Het provisional ID is het tweede deel van de naam van het energielabel dat als PDF wordt toegestuurd (het deel achter de _ )
2. Je kunt inloggen op www.ep-online.nl en op basis van het registratienummer zoeken naar de registratie. Het provisional ID is onderdeel van de informatie die bij de registratie vermeld staat.