Veel gegeven antwoorden

Staat uw antwoord hier niet bij? Stel dan uw vraag aan het Uniec-team.

BENG indicatoren en eisen

Waar kan ik de NTA 8800 downloaden?

De NTA 8800 kan gratis gedownloade worden op de site van NEN. 

Wanneer worden de BENG-eisen van kracht?

De ingangsdatum van de NTA 8800 is 1 januari 2021. Met invoer van de NTA 8800 wijzigen zowel de rekenmethodiek als de eisen (naar BENG). De enige uitzondering betreft overheidsgebouwen, daarvoor zijn de BENG-eisen per 01-01-2019 van kracht geworden. Overheidsgebouwen zijn gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidsinstanties zijn gevestigd. Hieronder vallen bijvoorbeeld kantoren van ministeries, maar geen scholen en ziekenhuizen. Omdat er maar een paar overheidsgebouwen in 2019/2020 ontwikkeld worden, stelt de overheid hiervoor tijdelijke software beschikbaar. Zie voor meer informatie de website van RVO.

Eisen rondom certificeren, examens en afmelden

Moet ik gecertificeerd zijn voor berekeningen onder de NTA 8800?

Ja en nee. Iedereen kan Uniec 3 aanschaffen en daarmee berekeningen maken. Wij checken niet op certificering en diplomering. Onderzoekswerk of vergelijkende concepten opstellen kan dus door iedereen gedaan worden. Maar wanneer u een berekening wilt indienen t.b.v. de omgevingsvergunning, zal deze berekening opgesteld en afgemeld moeten worden door een gediplomeerd adviseur. Het bedrijf waarvoor de adviseur werkt zal gecertificeerd moeten zijn conform BRL 9500. Hetzelfde geldt voor het afmelden van een berekening bij RVO om een energielabel te verkrijgen. Lees meer over de BRL 9500 en certificeren op de website van InstallQ.

U kunt ervoor kiezen om uw bedrijf BRL 9500 te certificeren. Daarvoor verwijzen we u naar de instanties die een BRL 9500 certificaat kunnen afgeven: Dekra certification, EPG Certificering, KIWA, SKG-IKOB.

U kunt er ook voor kiezen om onder het BRL 9500 certificaat van een zogenaamde “koepel” te werken. Daarvoor kunt u samenwerken met Bengcert, BuildingLabel, Duurzaam Energieloket, EP Labels & Advies, Immocert, Onze Koepel of 1energielabel.

De keuze tussen zelf BRL 9500 certifceren of aansluiten bij een koepel hangt o.a. samen met het aantal berekeningen dat u jaarlijks verwacht te doen en de mate waarin u zelf uw kwaliteitsbewaking proces in de hand wilt hebben of graag ontzorgd wilt worden in kwaliteitsbewaking.

Welke examens moet ik afleggen om vakbekwaam te zijn voor het indienen van een NTA 8800 berekening t.b.v. omgevingsvergunning?

De berekeningen ten behoeve van de omgevingsvergunning moeten altijd met de detailmethode gemaakt worden. Daarvoor moet u detailadviseur zijn. Zie ons nieuwsbericht over examens met een uitgebreide toelichting over welke examens leiden tot EP-W/D en EP-U/D diplomering.

Welke examens moet ik afleggen om energielabel van een woning te kunnen afmelden?

Per woning moet u bepalen of deze volgens de basis- of detailmethode opgenomen mag worden. Voor basisadviseurs gelden andere examens dan voor detailadviseurs. Zie ons nieuwsbericht over examens met een uitgebreide toelichting over de verschillende mogelijkheden en bijbehorende examens.

Ik heb al een EPA-W / EPN-W / EPA-U / EPN-U diploma. Moet ik nog examens afleggen om door te kunnen onder de NTA 8800?

Ja. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw diploma te “upgraden” naar de nieuwe situatie. Zie ons nieuwsbericht over examens met een uitgebreide toelichting over de verschillende mogelijkheden en bijbehorende examens.

Heb ik eHerkenning nodig voor afmelden van gebouwen?

Ja, om een gebouw te kunnen registreren in de RVO database EP-online is eHerkenning niveau 3 nodig. Voor meer informatie rondom aanvragen en gebruik van eHerkenning kunt u deze website raadplegen. Uw e-herkenning moet gekoppeld worden aan uw EP-online account. Lees hier meer over in deze handleiding. Let op: als u berekeningen afmeldt onder een koepelorganisatie, kan het zijn dat zij de eHerkenning voor u regelen. Neem dus contact op met uw koepelorganisatie voor meer details in uw situatie.

Welke eisen gelden er als de omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor 1 januari 2021 en het gebouw na 1 januari 2021 wordt opgeleverd?

Na 1 januari 2021 kan alleen nog afgemeld worden conform de NTA 8800. Dat betekent dat een gebouw dat na 1 januari 2021 opgeleverd wordt, afgemeld moet worden conform NTA 8800 om een energielabel te verkrijgen (dat de opdrachtgever nodig heeft voor verhuur of verkoop). Het is niet zo dat daarmee ook de BENG eisen voor dat gebouw van kracht worden. De eisen voor een gebouw worden bepaald door de datum van aanvraag omgevingsvergunning. Dus als de omgevingsvergunning voor 1 januari 2021 is aangevraagd, gelden de EPC eisen van dat moment.

Om een afmelding op moment van oplevering te kunnen doen, is een projectdossier verplicht om de informatie in de berekening te onderbouwen met bewijsmateriaal. Als er geen informatie verzameld is tijdens het bouwproces moet de informatie verzameld worden tijdens de opname van het opgeleverde gebouw. Een deel van het bewijsmateriaal is dan makkelijk op te nemen in het projectdossier, zoals bijvoorbeeld het type verwarmingstoestel. Andere informatie is waarschijnlijk niet te bewijzen tijdens een opname (zoals bijvoorbeeld het isolatiemateriaal in de spouw). Voor deze informatie valt de adviseur dan terug op keuze “onbekend”. De opname is nog steeds mogelijk, maar de energieprestatie zal in die gevallen met een veilige waarde berekend worden (bijvoorbeeld op bouwjaar) en dit zou kunnen leiden tot een slechter energielabel dan wanneer deze informatie wel bewezen kan worden door facturen of foto’s verzameld tijdens het bouwproces.

RVO heeft onderzoek laten doen naar welke extra parameters opgenomen moeten worden t.o.v. de EPC-berekening en hoeveel tijd dit gaat kosten. Lees hier meer over dit onderzoek.

Mag ik een Vereenvoudigd Energielabel aanvragen voor 1-1-2021 voor een woning die opgeleverd wordt na 1-1-2021?

Alhoewel dit technisch mogelijk is, is dit niet toegestaan. Onderstaande artikelen uit de Regeling Energieprestatie Gebouwen ondersteunen dat.

Regeling energieprestatie gebouwen, artikel 2, lid 1 zegt: De energieprestatie van een woning of woongebouw wordt geregistreerd door een adviseur werkzaam voor een certificaathouder en volgens de voorschriften, bedoeld in BRL 9500-W van 28 november 2019, inclusief wijzigingsblad van 1 juli 2020. Het bij de bepaling van de energieprestatie gebruikte rekenprogramma is geattesteerd en voldoet aan BRL 9501 van 28 november 2019, inclusief wijzigingsblad van 1 juli 2020.

Regeling energieprestatie gebouwen, artikel 3, lid 1 zegt: De energieprestatie van een utiliteitsgebouw wordt geregistreerd door een adviseur werkzaam voor een certificaathouder en volgens de voorschriften, bedoeld in BRL 9500-U van 28 november 2019, inclusief wijzigingsblad van 1 juli 2020. Het bij de bepaling van de energieprestatie gebruikte rekenprogramma is geattesteerd en voldoet aan BRL 9501 van 28 november 2019, inclusief wijzigingsblad van 1 juli 2020.

Aanvullend staat in de toelichting het volgende:

Op grond van de nieuwe artikelen 2 en 3 moet de energieprestatie worden berekend door een op basis van BRL 9500-W of BRL 9500-U gecertificeerde organisatie. Bij woningbouw wordt gebruikgemaakt van BRL 9500-W. In alle andere gevallen geldt BRL 9500-U. Uit de beide BRL’en volgt dat daarbij gebruik moet worden gemaakt adviseurs met een bewijs van vakbekwaamheid als bedoeld in paragraaf 4.1 van BRL 9500-W of BRL 9500-U. De adviseur die de berekening uitvoert moet daarbij gebruikmaken van op basis van BRL 9501 geattesteerde software. De adviseurs nemen de energieprestatie op en registreren deze in EP-online (www.ep-online.nl). EP-online wordt beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarna wordt door de minister van BZK het energielabel afgegeven. Omdat er naar verwachting niet direct voldoende bedrijven en organisaties zijn gecertificeerd, is een overgangsbepaling opgenomen, zodat gedurende de eerste periode na inwerkingtreding ook een organisatie mag worden ingeschakeld dat wel bezig is met het verkrijgen van de certificatie, maar dat proces nog niet heeft afgerond.

Bestaat er een overgangsregeling voor certificering?

Iedere adviseur die een energieprestatie berekening maakt voor omgevingsvergunning of voor het verkrijgen van een energielabel, moet per 1-1-2021 gediplomeerd zijn conform BRL 9500. Voor de diplomering van adviseurs is dus geen overgangsregeling. Voor de certificering van het bedrijf bestaat wel een overgangsregeling. Indien het certificeringstraject is opgestart voor 1-1-2021 mag de daadwerkelijke audit van de certificerende instelling in 2021 plaatsvinden. Bedrijven die reeds BRL 9500 gecertificeerd zijn, krijgen in de loop van 2021 een audit om te controleren of zij aan de eisen van de aangepaste BRL 9500 voldoen. Dit is geregeld in de aangepaste Regeling Bouwbesluit 2012, artikel 3.6. Dit artikel luidt:

  1. De berekening van de in artikel 5.2, eerste lid, van het besluit bedoelde waarden voor energiebehoefte, primair fossiel energiegebruik en voor het aandeel hernieuwbare energie vindt plaats door een op basis van BRL 9500-W, subdeelgebied detailopname gecertificeerd bedrijf, of BRL 9500-U, subdeelgebied detailopname gecertificeerd bedrijf, waarbij gebruik wordt gemaakt van op basis van BRL 9501 geattesteerde software.
  2. Met een gecertificeerd bedrijf als bedoeld in het eerste lid, wordt tot 1 januari 2022 gelijkgesteld een bedrijf dat de in het eerste lid bedoelde certificering heeft aangevraagd en dat voor de berekening gebruikmaakt van adviseurs met een bewijs van vakbekwaamheid als bedoeld in paragraaf 4.1 van BRL 9500-W of BRL 9500-U.

Energielabels

Wat betekenen de verschillende parameters op het energielabel?

Door DGMR zijn in opdracht van RVO achtergronddocumenten opgesteld met toelichtingen op de parameters die getoond worden op het energielabel. Download deze documenten hier: woningbouw en utiliteitsbouw.

Software Uniec 3

Hoe schaf ik Uniec 3 aan?

Het aanschaf proces is volledig geautomatiseerd. Iedere aanschaf begint met het aanmaken van een proeflicentie. Een proeflicentie kan gratis en vrijblijvend aangemaakt worden op deze pagina. Als u niets doet, vervalt de proeflicentie na 10 dagen. U kunt de aanschaf doen tijdens deze 10 dagen of daarna. Ook als de proefperiode is verlopen, blijven de aangemaakte projecten bewaard en zijn deze na aanschaf opnieuw beschikbaar. Om de proeflicentie om te zetten naar een definitieve licentie volgt u de stappen zoals beschreven op deze pagina.

Door wie wordt Uniec 3 ontwikkeld?

Uniec 3 wordt ontwikkeld door DGMR Software BV en Earth Energie Advies BV. Deze partijen samen realiseren voor u een software product dat voldoet aan alle eisen die de NTA 8800 stelt en voor u gebruiksvriendelijk is. Daarmee wordt Uniec 3 de opvolger van zowel Uniec 2 als ENORM.

Voor welk soort gebouwen is Uniec 3 geschikt?

Met Uniec 3 kunt u alle soorten gebouwen doorrekenen, dus bestaand en nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw.

Is Uniec 3 geattesteerde software?

Ja, Uniec 3 is geattesteerd conform de BRL 9501. Voor iedere release krijgen wij toestemming van KIWA om deze onder attest uit te brengen, dus iedere nieuwe release die we doen wordt vooraf gecontroleerd en valt onder deze attestering. Op deze pagina kunt u het attest downloaden (onder het kopje Betrouwbaar).

Is er een gratis studentenversie van Uniec 3?

Ja, Uniec 3 kan gratis gebruikt worden in het onderwijs door docenten en studenten. Kijk op deze pagina voor de voorwaarden en instructies om een studentenlicentie aan te vragen.

Wat moet ik doen als de berekeningsresultaten van een berekening aangemaakt in 2020 door een nieuwe release plotseling ingrijpend veranderen?

Uiteraard is dit vervelend als u ver in het ontwerpproject zit en uitgangspunten in de berekening niet meer kunt of wilt wijzigen. Wij houden de op 1 juli 2020 geattesteerde versie van Uniec 3 online. U kunt daarin uw berekening invoeren met dezelfde uitgangspunten als in de recentste versie. Als de berekening in de attesteringsversie wel voldoet aan de BENG eisen en in de recentste versie niet, kan deze berekening voor omgevingsvergunning ingediend worden terwijl die niet voldoet aan de BENG eisen. De invoer van beide berekeningen (in recentste versie en in de juli attestering versie) moet identiek zijn. Dit kunt u bewijzen via screenprints van de invoer. Tevens dienen de resultaten die linksboven getoond worden, op de print te zien te zijn. In dat geval zal de gemeente de berekening die niet voldoet, accepteren. Deze regeling om onder voorwaarden ontheffing van de BENG eisen te krijgen, geldt tot 1 juli 2021. Deze overgangsregeling zal opgenomen worden in Regeling Bouwbesluit. U kunt hier de attesteringsversie-juli2020 van Uniec 3 benaderen.