Skip to main content

In Uniec 3.0.13.0 zijn een groot aantal aanpassingen gedaan. Dit betreft onder andere technische aanpassingen waardoor het laden van projectmappen, het kopiëren van appartementen en het berekenen van de BENG resultaten sneller gaat. Ook de melding ‘leave site’ bij het verlaten van de berekening komt niet meer tevoorschijn. In de komende weken wordt er doorontwikkeld om de snelheid verder te verbeteren.

Nieuwe features:

 • Warmtepompen op ventilatieretourlucht: warmtepompen met als bron ventilatieretourlucht en een BCRG goedgekeurde verklaring kunnen nu in Uniec 3 geselecteerd worden bij verwarming. Daarbij wordt ook het aandeel hernieuwbare energie (BENG 3) meegenomen.
 • Koudeterugwinning WTW: op de verklaringen van WTW units in de BCRG database is aangegeven dat deze units ook koude terugwinnen via de WTW. Koudeterugwinning zit niet in de NTA 8800 maar betreft een gelijkwaardige rekenmethode die is goedgekeurd door BCRG. De methodiek is nu in de software toegevoegd en wordt automatisch doorgerekend als er een WTW unit is geselecteerd met op de verklaring ‘koudeterugwinning via de WTW’. Dit betekent dat bestaande berekeningen waarin een WTW unit met kwaliteitsverklaring was geselecteerd in deze nieuwe versie iets gunstiger gaat presteren (BENG 2). Ook de TOjuli waarden zullen iets lager uitkomen in combinatie met koudeterugwinning.

De volgende bugfixes in Uniec 3 kunnen resulteren in gewijzigde rekenresultaten:

 • Infiltratie: sinds 14 april 2021 (versie 3.0.11.0) was een bug ontstaan bij de bepaling van de forfaitaire qv;10 waarden van enkellaagse utiliteitsgebouwen. Deze bug is hersteld en kan resulteren in een hogere qv;10 waarde waardoor de BENG uitkomsten iets minder goed presteren.
 • Hernieuwbare energie (BENG 3): bij woongebouwen berekend per gebouw en per appartement werd de BENG 3 indicator van de individuele appartementen niet juist weergegeven. De hernieuwbare energie van het hele gebouw werd niet verdeeld over de appartementen waardoor een te hoge BENG 3 waarde voor de individuele appartementen werd weergegeven.
 • Verwarming: bij een keuze voor een warmtepomp met bron ‘combinatie buitenlucht en ventilatieretourlucht’ werd er gerekend alsof het ging om een bron ‘buitenlucht’. Dat is gecorrigeerd waardoor nu de juiste resultaten worden berekend.
 • Warm tapwater: bij een keuze voor een warmtepomp met bron ‘combinatie buitenlucht en ventilatieretourlucht’ werd er gerekend alsof het ging om een bron ‘ventilatieretourlucht’. Dat is gecorrigeerd waardoor nu de juiste resultaten worden berekend.
 • Energiebehoefte eis (BENG 1): in incidentele situaties werd de BENG 1 eis onterecht 5 kWh/m² te hoog weergegeven.

Overige verbeteringen en bugfixes zijn:

 • Dropdown menu’s zijn voorzien van een groene omlijning zodat in tabellen een duidelijker onderscheid is tussen de dropdown en waarden in de tabel.
 • Bouwkundige bibliotheek: er zat een typfout in de beslisschema keuzes bij vloeren. De tekst ‘isolatie bekend; bouwjaarklasse 2015 – 2020’ is gewijzigd in ‘isolatie bekend; bouwjaarklasse 2014 – 2020’.
 • Constructies (basis methode): na het kopiëren van een transparante raam constructie met een constante overstek, bleef de constante overstek onterecht staan als de raam constructie in een deur constructie werd gewijzigd.
 • Constructies (vloeren): het selecteren van de keuze ‘niet-geïsoleerde vloer’ bij ‘warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer (Rbf)’ lukte niet meer nadat het veld ‘warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (Rbw)’ was ingevuld.
 • Verwarming: in de NTA 8800 is het niet mogelijk in één berekening te werken met 2 verschillende warmtenetten (externe warmtelevering). Uniec 3 is zodanig aangepast dat je binnen in 1 verwarmingssysteem bij slechts 1 opwekker kan kiezen voor ‘externe warmtelevering’.
 • Verwarming & koeling: bij de lengte van distributieleidingen mag nu ook 0 ingevoerd worden. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen als opwekkers een LBK voeden en opwekkers en LBK buiten de verwarmde rekenzone staan.
 • Warm tapwater: in de NTA 8800 ontbreekt een bepalingsmethode voor de warmteverliezen van voorraadvaten > 2000 liter. De NTA 8800 rapporteur van hoofdstuk 13 heeft aangegeven dat de begrenzing van 2000 liter in de NTA 8800 verwijderd zal worden. Vooruitlopend hierop is de begrenzing in Uniec 3 reeds verwijderd zodat grote vaten ook doorgerekend kunnen worden.
 • Warm tapwater: een thermische batterij met een verklaring kan nu via eigen waarde ingevoerd worden.
 • Warm tapwater: in sommige situaties werden warmwater voorraadvaten onterecht getoond omdat de gekozen opwekker niet gecombineerd kan worden met voorraadvaten
 • Ventilatie: aan het veld ‘type ventilatoren’ is de keuze ‘type ventilatoren onbekend’ toegevoegd. Tevens is een aanpassing gedaan waardoor (conform NTA 8800) automatisch gelijkstroom ventilatoren worden ingevuld vanaf het fabricagejaar 2006 en nieuwer.
 • Ventilatie: in het veld ‘lengte toevoerkanaal van buiten naar WTW’ mag nu ook 0 ingevoerd worden. Dat is bijvoorbeeld van toepassing als de WTW op het dak (buiten) staat.
 • Koeling: bij de keuze ‘dauwpuntskoeling’ worden de TOjuli resultaten berekend omdat dauwpuntskoeling niet beschouwd wordt als ‘actieve koeling’ waarvoor een uitzondering op de TOjuli eis bestaat.

De volgende aanpassingen zijn gedaan om het afmelden te verbeteren:

 • Voor het vervangen van afgemelde woongebouwen voor de omgevingsvergunning kan nu het provisional ID ingevuld worden.
 • Bij de velden ‘projectnaam’ en ‘unieke omschrijving’ staat EP-online veel leestekens niet meer toe. In Uniec 3 wordt gecontroleerd of deze velden voldoen aan de eisen van EP-online zodat de afmelding niet wordt geweigerd.
 • Het vervangen van energielabels lukte na 20 mei jl. niet altijd door een fout in de opnamedatum van de oorspronkelijke registratie. In deze versie is die fout hersteld en wordt altijd de juiste opnamedatum doorgegeven.
 • Incidenteel mislukte het opbouwen van het afmeldbestand bij de afmelding. Nadat de berekening geëxporteerd en opnieuw geïmporteerd was kon de berekening wel succesvol afgemeld worden. Nu gaat de afmelding in één keer goed.

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd bij de resultaten en rapportage:

 • Resultaten & rapportage: de netto warmtevraag (EH;nd;net) werd alleen bij nieuwbouw woningen getoond. Dit is aangepast waardoor de netto warmtevraag bij woningbouw nu altijd getoond wordt.
 • Resultaten: de waarde ‘opgewekte elektriciteit’ in de tabel ‘jaarlijkse karakteristieke energiegebruik’ werd soms onjuist weergegeven. Dat betrof uitsluitend een verkeerde weergave en leidt niet tot andere uitkomsten van de BENG indicatoren.
 • Rapportage: bij een nieuwbouw appartement is de TOjuli eis en TOjuli;max waarde aan de rapportage toegevoegd.