Skip to main content

Deze nieuwste versie van Uniec 3 heeft een compleet vernieuwd afmeld systeem met de volgende nieuwe functionaliteiten:

 • De invoer op het afmeld formulier wordt opgeslagen bij de berekening waardoor het nooit meer nodig is deze informatie een 2e keer in te voeren bij een mislukte registratie.
 • De velden op het afmeld formulier worden voor ingevuld met slimme default keuzes waardoor er minder ingevuld hoeft te worden (nog wel controleren).
 • Bij het kopiëren van berekeningen wordt ook alle informatie ingevuld op het afmeldformulier gekopieerd.
 • Er zijn 2 nieuwe kopieer opties toegevoegd:
  • Kopiëren voor oplevering: deze optie kan gebruikt worden om een voor de omgevingsvergunning geregistreerde berekening te kopiëren en te gebruiken bij de oplevering. Bij gebruik van deze functie wordt het afmeldformulier automatisch ingevuld met de keuzes voor een oplevering en wordt het provisioneel ID van de oorspronkelijke registratie automatisch ingevuld.
  • Kopiëren voor vervangen: deze optie kan gebruikt worden om een geregistreerde berekening te kopiëren voor een vervanging. In dat geval wordt het afmeld formulier automatisch ingevuld met de keuzes voor een vervanging en wordt het provisioneel ID of de BAG VBO id’s van de oorspronkelijke registratie automatisch ingevuld.
 • Woongebouwen die niet zijn ingevoerd per appartement kunnen geregistreerd worden bij EP-online. Het is niet toegestaan om bij de omgevingsvergunning alleen het gebouw te registreren en dus niet de individuele appartementen te registreren (zie artikel 3.1 van de BRL 9500-W), maar deze functionaliteit is mogelijk gemaakt op verzoek van gebruikers.
 • Bij het registreren voor de omgevingsvergunning met een unieke omschrijving kan met één druk op de knop de omschrijving van de berekening (ingevuld bij indeling gebouw) gekopieerd worden naar de ‘unieke omschrijving’. Daarbij worden alle symbolen die EP-online niet toestaat bij de unieke omschrijving vervangen door een spatie.
 • Het is mogelijk gemaakt om meerdere utiliteitsberekeningen te registreren op één BAG verblijfsobject ID met gebruik van de ‘detailaanduiding’.
 • Bij het tegelijk afmelden van woningen of appartementen kan per woning voor een andere afmelddatum gekozen worden.
 • Er kan niet meer gekozen worden voor representativiteit bij het registreren voor de omgevingsvergunning. Deze keuze is door Team Uniec 3 gemaakt omdat representativiteit bij de omgevingsvergunning geen voordelen heeft en voorkomt problemen als representativiteit wel bij de oplevering gebruikt wordt.
 • Wanneer een utiliteitsgebouw in units is verdeeld kan bij het afmelden gekozen worden of het energielabel voor het hele utiliteitsgebouw of per unit geregistreerd moet worden. EP-online laat namelijk niet toe om energielabels te registreren voor het gebouw én de units.

Verder hebben wij de volgende nieuwe features in Uniec 3 toegevoegd:

 • De naam van installatietegels kan gewijzigd worden. De standaard omschrijving van ‘verwarming 1’ of ‘ventilatie 2’ kan dat nu gewijzigd worden in een willekeurige beschrijving. Bij de installatietegels kan bij de 3 stippen knop gekozen worden voor ‘naam wijzigen’.
 • Gas geisers en gasboilers < 150 kW zijn productspecifiek opgenomen in de producten database. Dit betreft onder andere gas geisers van Vaillant en gasboilers van A.O. Smith.
 • Op de tegels wordt een rode rekenmachine aangegeven als de berekening na de laatste aanpassingen nog niet is doorgerekend.

Op de rapportage zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 • Als een berekening met basisopname niet is geregistreerd wordt nu uitsluitend aangegeven dat de berekening niet geregistreerd is bij EP-online. De tekst dat de niet geregistreerde berekening niet gebruikt mag worden bij aanvraag van een omgevingsvergunning wordt uitsluitend bij een detailopname getoond.
 • In de tabel met registratiegegevens is de opnamedatum toegevoegd.
 • Bij registratie met ‘unieke omschrijving is in de tabel met registratiegegevens de ‘omschrijving’ van het gebouw / de woningen toegevoegd.
 • Ventilatoren voor afgifte die niet meer in de berekening zaten werden op de rapportage nog getoond.
 • Bij PV systemen aangesloten achter de meter van een gebouwdeel werden op de rapportage alle appartementen aangevinkt in plaats van alleen de appartementen die aangesloten zijn.
 • Als op de rapportage werd aangegeven in welke rekenzone een installatie is opgesteld werd een code getoond in plaats van de naam van de rekenzone.

Verder zijn de volgende kleine aanpassingen in de software gedaan (bugfixes):

 • Bij begrenzingen van constructies kan nu ook voor een ‘AOS forfaitair’ gekozen worden als je nauwkeurig rekent met de lineaire warmteverliezen (koudebruggen).
 • Zonwering wordt nu conform ISSO 75.1 ook verborgen bij basisopnames van utiliteitsgebouwen indien er geen koeling aanwezig is.
 • Bij gebruik van de basisopname en geen koeling in het gebouw ontbrak de belemmering ‘overige belemmering’ in het keuze menu ‘beschaduwing’.
 • Bij gebruik van de basisopname kan ook bij aanwezigheid van koeling niet meer gekozen worden voor ‘zijbelemmering’ in het menu ‘beschaduwing’ (conform ISSO 82.1 en 75.1).
 • Bij installaties kan in meer situaties het ‘aantal identieke systemen’ gewijzigd worden. In sommige gevallen werd de default waarde onterecht vergrendeld.
 • Bij het kopiëren van installaties zoals verwarming, warm tapwater en ventilatie waren bij de gekopieerde installatie soms enkele velden leeg t.o.v. het origineel.
 • Bij grondgebonden woningen en utiliteitsgebouwen kan nu ook gekozen worden voor ‘onbekende gemeenschappelijke opwekker’ omdat deze situatie zich incidenteel voordoet.
 • Als het bouwjaar van het gebouw gewijzigd werd, werden bij verwarming in de tabel ‘eigenschappen distributieleidingen’ velden onterecht leeg gemaakt.
 • Bij gemeenschappelijke warmtepompen met een kwaliteitsverklaring voor ruimteverwarming werd bij de berekening van een woongebouw de COP voor de individuele appartementen uitgelezen bij de warmtebehoefte van het appartement in plaats van de warmtebehoefte van het gemeenschappelijke verwarmingssysteem. Dit is gerepareerd in Uniec 3.1 waardoor de uitkomsten van de appartementen wijzigen. De uitkomsten van het hele woongebouw wijzigen niet.
 • Bij verwarmingssystemen is de combinatie van een warmtepomp met luchtverwarming mogelijk gemaakt.
 • Bij verwarming en koeling is de keuze voor een onbekende ontwerpaanvoertemperatuur gewijzigd in ‘onbekend, hele systeem zelfde type afgiftesysteem’. De reden hiervan is dat de software niet de juiste ontwerptemperatuur kan selecteren als er in een rekenzone meerdere afgiftesystemen aanwezig zijn. In de software wordt per rekenzone slechts 1 maatgevend afgiftesysteem ingevoerd. Mochten er meerdere afgiftesystemen aanwezig zijn dan moet de gebruiker de ISSO 82.1 of 75.1 gebruiken om te bepalen met welke onbekende ontwerptemperatuur gerekend moet worden.
 • Bij warm tapwater is de naam van de opwekker ‘boosterwarmtepomp’ gewijzigd in ‘booster’ omdat er ook verklaringen van booster afleversets onder deze categorie opwekkers zijn toegevoegd.
 • Controle toegevoegd dat 2 verschillende tapwater systemen met een warmtepomp op ventilatieretourlucht niet aan hetzelfde ventilatiesysteem gekoppeld kunnen worden.
 • Bij koeling werd bij een combinatie van een onbekende ontwerptemperatuur van het koelsysteem in combinatie met oppervlakteverwarming met een onjuiste ontwerptemperatuur gerekend (rekende met 6-12°C in plaats van 17-21°C).
 • Indien op het formulier voor PV systemen een oppervlakte van 0 m² of 0 panelen ingevuld werd gaf Uniec 3 een foutmelding.
 • Als ‘daglichtregeling aanwezig’ was geselecteerd en daarna ‘forfaitair verlichtingsvermogen’ werd gekozen bleef de kolom FD onterecht zichtbaar. De kolom FD wordt nu altijd verborgen als het veld ‘daglichtregeling’ verborgen is.
 • Vervangen van een registratie van een woongebouw zonder BAG lukte niet omdat het provisioneel ID niet ingevuld kon worden.
 • Na kopiëren van een map met afgemelde berekeningen, hadden in eerste instantie alle berekeningen in de gekopieerde map onterecht nog het symbool ‘afgemeld’.