Skip to main content

In deze nieuwste versie van Uniec 3.1 hebben wij de nieuwe feature ‘Projectwoningen’ toegevoegd. Deze functie biedt de mogelijkheid om meerdere grondgebonden woningen in één Uniec 3 berekening in te voeren. Dit werkt vrijwel hetzelfde als bij appartementen in een appartementengebouw. In de video ‘Projectwoningen’ leert u meer over deze nieuwe functie.

Verder hebben wij de volgende nieuwe functionaliteiten toegevoegd:

 • Resultaten: bij de dropdown ‘resultaten’ is de keuze ‘overzicht’ toegevoegd voor appartementengebouwen ingevoerd per appartement en voor projectwoningen. Op deze pagina worden de EP resultaten van alle appartementen / woningen in tabel vorm weergegeven. Hierdoor kan in één oogopslag beoordeeld worden of voldaan wordt aan de BENG eisen en/of het gewenste energielabel. Deze tabel wordt ook afgedrukt in de rapportage.
 • Prullenbak: bij de prullenbak is een knop toegevoegd om de prullenbak leeg te maken. Daarbij kan gekozen worden berekeningen te verwijderen die meer dan 1, 3, 6 of 12 maanden geleden in de prullenbak zijn gezet. Tevens is de volgorde van de tegels in de prullenbak nu alfabetisch gesorteerd.
 • Paginering tabellen: bij appartementengebouwen ingevoerd per appartement en bij projectwoningen kunnen tabellen veel rijen krijgen (voor alle verschillende types). Bij tabellen met veel rijen laden de Uniec 3 pagina’s traag. Om het laden van de pagina’s te versnellen en het browser geheugen minder te belasten is aan veel tabellen ‘paginering’ toegevoegd. Bij paginering kan aangegeven worden hoeveel rijen maximaal in de tabel getoond moeten worden. De overige rijen staan dan op een ander tabblad. Als gebruiker kun je zelf instellen hoeveel rijen getoond moeten worden zodat iedere gebruiker kan kiezen tussen overzicht en snelheid.

Verder zijn de volgende bugs hersteld:

 • De volgorde van rijen in tabellen en in de navigatie boom wijzigde soms nadat er rijen waren toegevoegd en versleept.
 • Projecten: Bij het openen van het projecten overzicht werden niet altijd de tegels van de berekeningen getoond (het scherm bleef leeg) en moest op de mapnaam geklikt worden om alsnog de berekeningen te zien. Tevens gebeurde het incidenteel dat de laatst geopende map van een collega getoond werd in plaats van je eigen laatst geopende map.
 • Kelders: bij de bepaling van de dbw;eq (equivalente dikte) van keldervloeren werd de Rc waarde van de kelderwand niet ingevuld. Na herstel zijn de resultaten van de BENG berekening iets gunstiger.
 • Warm tapwater: de veldnaam ‘aantal afleversets’ is gewijzigd in ‘aantal individuele afleversets’ omdat de NTA 8800 specifiek vraagt om individuele afleversets (en dus geen collectieve afleversets).
 • Warm tapwater: bij berekeningen met meerdere warm tapwater systemen waarbij een rekenzone op meerdere warm tapwatersystemen is aangesloten en deze warm tapwatersystemen meerder keren voorkomen (identieke systemen > 1) werden de terugwinbare verliezen niet goed toegekend aan de rekenzones.
 • Ventilatie: bij productspecieke WTW-units met een bypass (dat zijn ze vrijwel allemaal) werd het effect van de bypass niet meegenomen in de berekening. Deze fix in Uniec 3.1 heeft daardoor vooral een positief effect op de TOjuli en op de koelbehoefte.
 • Ventilatie: bij nauwkeurige invoer van ventilatiedebieten en ventilatoren moest tot op heden de gegevens van het hele gebouw ingevoerd worden (ook als het aantal identieke systemen > 1 was). In deze nieuwste versie moeten ventilatiedebieten en ventilatoren ook per identiek systeem ingevoerd worden. Bij deze aanpassing zijn ook bugs hersteld waardoor de rekenresultaten van nauwkeurig ingevoerde ventilatoren bij gemeenschappelijke ventilatiesystemen (m.n. LBK’s) i.c.m. meer dan 1 identiek systeem wijzigen.
 • Energielabel: door een kleine bug in het afmeldbestand werden keukengeisers op het energielabel weergegeven als badgeisers.