Skip to main content

Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet, de Wkb en het Bbl van kracht geworden. Voor gebouwen in gevolgklasse 1 hoeft geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen meer aangevraagd te worden, maar uitsluitend een melding te worden gedaan. Wat betekent dit voor het berekenen en registreren van de energieprestatie berekening van bijvoorbeeld grondgebonden woningen (gevolgklasse 1)?

In deze gevallen wordt een kwaliteitsborger ingeschakeld die borgt dat het gebouw aan de technische regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voldoet. In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) wordt in artikel 3.80 lid e aangegeven dat in het borgingsplan een beoordeling aanwezig moet zijn om te garanderen dat het gebouw voldoet aan de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Diverse partijen maken hierbij gebruik van de BRL 5019 ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. Volgens paragraaf 3.4.1 moet de kwaliteitsborger een aantal gegevens en bescheiden opvragen waaronder de BENG berekening om te toetsen of deze voldoet aan de gestelde eisen in het Bbl in artikel 4.149a ‘bijna energieneutraal’ en artikel 4.149b ‘voorkomen oververhitting’. Maar ook als een ander instrument dan de BRL 5019 gebruikt wordt zal een BENG berekening aanwezig moeten zijn op basis van Bkl artikel 3.80 lid e.

De kwaliteitsborger hoeft niet de inhoud van de BENG berekening te controleren maar uitsluitend of deze voldoet aan de in artikel 4.149a van het Bbl gestelde eisen. De juistheid van de berekening wordt gegarandeerd omdat de BENG berekening valt onder certificering via de BRL 9500-W/U Energieprestatie Gebouwen. De aansturing van de BRL 9500-W/U is geregeld in de Omgevingsregeling artikel 5.31a. Deze geeft aan dat berekeningen opgesteld in het kader van artikel 4.149a van het Bbl moeten worden bepaald door een bedrijf dat is gecertificeerd volgens BRL 9500-W/U.

De BRL 9500-W/U geeft aan dat ook bij melding onder de Wkb een registratie van de BENG berekening bij EP-Online verplicht is. In de recent herziene BRL 9500-W/U is waar gesproken werd over vergunningsaanvraag dit gewijzigd in ‘vergunningsaanvraag of meldingsplicht’. In paragraaf 4.3 in de tabel ‘Te verrichten werkzaamheden in het kader van een energieprestatie-rapport’ wordt aangegeven dat bij melding Wkb een bij EP-Online geregistreerde BENG berekening aanwezig moet zijn. De herziene BRL 9500-W/U met genoemde aanpassingen wordt per 1 juli 2024 wettelijk aangestuurd.

Conclusie

Concreet verandert er met de invoering van de Omgevingswet, de Wkb en het Bbl niets wat betreft het energieprestatie stelsel. Waar voorheen altijd een geregistreerde BENG berekening bij het bevoegd gezag (de gemeente) ingediend moest worden voor aanvraag omgevingsvergunning moet een geregistreerde BENG berekening voor bouwwerken in gevolgklasse 1 nu aanwezig zijn voor de Kwaliteitsborger.

In Uniec 3 is daarom op het afmeldformulier bij het veld ‘afmelden in het kader van’ de keuze ‘aanvraag omgevingsvergunning’ uitgebreid met ‘melding Wkb’.