Skip to main content

In vorige versies van Uniec 3 zijn al diverse aanpassingen gedaan uit NTA 8800 interpretatieblad V2 dat op 1 augustus 2021 is vrijgegeven (zie ook het Wijzigingen- en interpretatiedocument ISSO 82.1 / 75.1). In deze Uniec 3 versie hebben wij de laatste 2 aanpassingen verwerkt:

 • Bij gemeenschappelijke installaties in de woningbouw mag de lengte van distributieleidingen nu ook met een eigen waarde ingevoerd worden.
 • De keuze of een installatie wel of niet gemeenschappelijk is wordt nu altijd weergegeven in Uniec 3 omdat de definitie van ‘collectieve / gemeenschappelijke installatie’ iets herzien is in de NTA 8800. Een collectieve of gemeenschappelijke installatie was altijd gelegen op één perceel en bij opwekkers buiten het perceel was er altijd sprake van ‘externe warmtelevering’. Wanneer aan onderstaande 3 voorwaarden wordt voldaan mag nu ook gekozen worden voor een gemeenschappelijke installatie ondanks het feit dat de installatie aan meerdere percelen warmte of koude levert:
  • de percelen waaraan de gebouwgebonden installaties leveren zijn aangrenzend en de installatie staat op één van de percelen. Hierbij mag openbaar gebied (grond of water) buiten beschouwing gelaten worden;
  • de kortst gemeten afstand tussen de energieprestatieplichtige gebouwen of delen van gebouwen en het gebouw waarin de installatie staat is maximaal 50 meter;
  • het betreft een bestaande situatie opgeleverd voor 1 januari 2021 waarbij de installaties leveren aan gebouwen gelegen op ten hoogste drie percelen.

Projectmappen

Op het formulier projectmappen zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 • Wanneer een berekening gekopieerd wordt, wordt de kopie nu naast het origineel gezet en niet helemaal aan het einde van de projectmap.
 • Na inloggen wordt automatische de laatst geopende map van de gebruiker getoond en niet de laatst geopende map van de licentiehouder (bedrijf) zoals het geval was.
 • Diverse aanpassingen waardoor de berekening die het laatst is ‘aangeraakt’ altijd de focus krijgt (groene kader erom heen). Bijvoorbeeld een geïmporteerde berekening krijgt focus en als de 3-stippen knop op een berekeningstegel wordt aangeklikt krijgt deze berekening focus.
 • Diverse bugs zijn opgelost waardoor het openen van (geïmporteerde) berekeningen in oude mappen of mappen met vergrendelde of afgemelde berekeningen niet langer problemen oplevert.

Overige verbeteringen

In deze versie hebben wij verder de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 • Lineaire warmteverliezen: in Uniec 3.0.14.0 is de psi-waarde van detail 14 gewijzigd n.a.v. een aanpassing in de NTA 8800. Bij bestaande berekeningen waar nog de oude waarde van detail 14 gebruikt werd, werd de waarde niet ververst.
 • Verwarming: het veld ‘toestel bijgeplaatst na oplevering’ wordt alleen nog getoond bij gebouwen in de categorie ‘bestaande bouw – niet gerenoveerd’. Deze keuze tonen bij ‘bestaande bouw – gerenoveerd’ had namelijk geen effect op de rekenresultaten.
 • Warm tapwater: in een enkel geval werd het aantal badkamers van het warm tapwatersystemen onterecht overschreven met 1.
 • Warm tapwater: in een enkel geval werd er geen melding gegeven dat sommige appartementen niet gekoppeld waren aan een warm tapwater systeem terwijl dat altijd het geval moet zijn.
 • Warm tapwater: bug hersteld die optrad bij berekeningen met 2 warm tapwater systemen waarbij 1 systeem de badkamer(s) bedient en het andere systeem de keuken(s) en er is sprake van een circulatieleiding.
 • Ventilatie: als productspecifiek voor een ventilatiesysteem Dd of forfaitair voor een ventilatiesysteem E gekozen werd, is er maar 1 keuze voor de variant beschikbaar. Als geprobeerd werd die te wijzigen ging het veld knipperen. Als er maar 1 keuze bij de variant beschikbaar is, is het nu niet meer mogelijk om het veld te wijzigen.
 • Zonneboilers: bij het kopiëren van zonneboilersystemen wordt niet meer de relatie (vinkje) naar de aangesloten verwarmings- of warm tapwatersystemen mee gekopieerd.
 • Zonneboilers: het aantal identieke systemen dat staat achter het zonneboiler systeem in de navigatie stond altijd op 1. Dit wordt nu aangepast in hetzelfde aantal identieke systemen als het aangesloten warm tapwatersysteem.
 • Zonneboilers: wanneer bij een appartementengebouw enkele appartementen voorzien waren van een zonneboiler en andere appartementen niet, werden de BENG resultaten van de appartementen niet berekend.
 • Koeling: bij de keuze voor ‘koudeopslag – bodem’ is een veld toegevoegd om aan te geven of de bodem bron temperatuur wel of niet aantoonbaar > 0°C is. Als dit aantoonbaar is, bijvoorbeeld met een EED berekening, wordt de controle op de bodembalans uit NTA 8800 paragraaf 10.5.7.2.1 overgeslagen wat kan resulteren in een lager energiegebruik voor koeling.
 • Verlichting (utiliteitsbouw): bij de berekening van het energieverbruik voor verlichting via de keuze ‘eigen waarde verlichtingsvermogen’ ontbrak een afronding naar boven op significante cijfers volgens NTA 8800 bijlage X. Die is toegevoegd waardoor bij deze invoer keuze de energieprestatie iets hoger zal uitvallen.
 • Bij afmelden, rapportage maken en exporteren van resultaten wordt eerst gecontroleerd of de laatste wijzigingen in de berekening ook zijn doorgerekend door op ‘rekenen’ te klikken. Indien dit niet het geval is, wordt hiervan een melding gegeven.
 • Afmelden: de tabel op het afmeldformulier is aangepast om berekeningen met heel veel appartementen te kunnen afmelden. Er kunnen nu maximaal 50 rijen tegelijkertijd in de tabel weergegeven worden. Bij meer rijen moet doorgeklikt worden naar de volgende 50 rijen.
 • Rapportage:
  • bij belemmeringen stond de eenheid m per ongeluk dubbel op de rapportage
  • de qv;10;lea;ref waarde die op de rapportage stond was verkeerd afgerond waardoor deze afweek van de juiste waarde die in de software wordt getoond.