Skip to main content

In deze releasenotes geven wij een overzicht van de vele verbeteringen in Uniec versie 3.0.2.0. 

Betrouwbaardere rekenresultaten
De afgelopen 3 maanden zijn veel extra validatietesten uitgevoerd in samenwerking met andere NTA 8800 softwareleveranciers. Situaties die in de vorige versie nog niet vergeleken waren, zijn nu vergeleken en indien nodig gecorrigeerd. Deze tests worden uitgevoerd voor een uitgebreide herattestering door KIWA eind 2020. 

Up-to-date
Diverse aanpassingen die NEN in de NTA 8800 heeft aangebracht zijn verwerkt. 

Slimmer
Veel condities die bepalen wanneer een veld getoond of verborgen moet worden zijn aangepast of toegevoegd op basis van de laatste inzichten. 

Nieuwe features versie 3.0.2.0: 

 • Importeren en exporteren: berekeningen kunnen geëxporteerd en geïmporteerd worden waardoor Uniec 3 bestanden eenvoudig met elkaar gedeeld kunnen worden. Deze functie werkt op map en berekening niveau. 
 • Bouwkundige bibliotheek: de forfaitaire Ψ-waarden uit bijlage I kunnen geselecteerd worden. 
 • Beschaduwing: bij ramen en deuren kan nu ook gekozen worden voor ‘overige belemmering’. Deze keuze moet gemaakt worden als geen van de andere belemmeringen van toepassing is. Om deze keuze mogelijk te maken zijn ook aanpassingen in de NTA gedaan. 
 • Warm tapwater: boosterwarmtepompen kunnen berekend worden. 
 • Ventilatie: ventilatiesystemen type E (hybride systemen) kunnen berekend worden. 
 • Koeling: koelsystemen met luchtgedragen distributie en/of afgifte met luchtkoeling kunnen berekend worden. 
 • PVT systemen: er is een koppeling gemaakt tussen de thermische eigenschappen en elektrische eigenschappen van PVT systemen. 
 • Open verbrandingstoestellen: voor opwekkers die bestaan in een uitvoering met open verbranding is de mogelijkheid toegevoegd om aan te geven of er sprake is van open verbranding. 
 • Verwarming: bij infrarood verwarming kan bij afgifte vloerverwarming gekozen worden. 

De belangrijkste bugfixes in versie 3.0.2.0: 

 • BENG eisen: de getoonde BENG eisen waren in de volgende 2 situaties onjuist: 
  • BENG 1 bij woongebouwen
  • BENG 2 bij een utiliteitsgebouw met ‘gezondheidszorgfunctie met bedgebied’  
 • Aanpassing in formules en rekenwaarden bij vloeren onder maaiveld (verwarmde kelders) i.c.m. verschillende begrenzingen van vloeren naar aanleiding van verduidelijking door NTA rapporteur. 
 • De volgorde van rijen, systemen en opwekkers werd soms omgewisseld na opnieuw openen of kopiëren van een berekening. Incidenteel resulteerde dit ook in andere uitkomsten. 
 • Diverse velden die verplichte invoer nodig hebben gaven geen melding ‘verplicht’. 
 • Wanneer een berekening werd omgezet van woningbouw naar utiliteitsbouw of vice versa ontstonden er bugs in de berekening. 
 • Berekenen van een AOS is in overleg met NTA rapporteur aangepast. 
 • Indeling gebouw: invoer van eigen waarde voor de thermische capaciteit werd niet goed berekend. 
 • Indeling gebouw: het berekenen van gemeenschappelijke ruimten gaf in veel situaties onjuiste uitkomsten. 
 • Begrenzing: invoeren van de hellingshoek van constructies ging niet altijd goed, soms werd er onterecht n.v.t. ingevuld. 
 • Infiltratie: de infiltratie waarde werd niet altijd getoond maar wel correct berekend. 
 • Installatie: het invullen van default waarden bij ‘aantal identieke systemen’ ging in sommige situaties mis en werd niet altijd vergrendeld als dat nodig was. 
 • Verwarming: bij de basisopname methodiek kon geen invoer distributiesysteem gekozen worden. 
 • Verwarming & warm tapwater: diverse bugs rondom het bepalen van rendement / COP en bepalen van fracties bij meerdere opwekkers hersteld. 
 • Warm tapwater: bij eigen waarde invoer van externe warmtelevering werd het veld ‘NEN 7125 verklaring’ niet onthouden. 
 • Warm tapwater: bij eigen waarde invoer van gasboiler  150 kW werd eigen waarde niet gebruikt in de berekening. 
 • Warm tapwater: diverse aanpassingen aan de condities wanneer het is toegestaan meer dan 1 opwekker in te voeren. 
 • Warm tapwater: nauwkeurige invoer van circulatieleidingen bij warmtapwater resulteerde in onjuiste rekenresultaten en de invoer van de lambda waarde van de isolatie werd soms geweigerd. 
 • Warm tapwater: diverse bugs m.b.t. de velden ‘opstelplaats voorraadvat’ en ‘opstelplaats gasboiler’ hersteld. 
 • Zonneboiler: bij zonneboilers met geïntegreerde naverwarming werd gerekend met het onjuiste volume voor naverwarming. 
 • Ventilatie: bij eigen waarde invoer van fctrl werd de eigen waarde niet onthouden. 
 • Ventilatie: bij ventilatiesystemen werden de systemen voor woning- en utiliteitsbouw getoond waardoor sommige keuzes dubbel voorkwamen. 
 • Koeling: de getoonde koudebehoefte was onjuist als meer dan 1 rekenzone was aangesloten. 
 • Koeling: de getoonde hulpenergie was onjuist bij meer dan 1 opwekkers opwekker. 
 • Koeling: invoer van een eigen COP bepaald volgens NEN-EN 14825 wordt nu goed doorgerekend. 
 • Koeling: nauwkeurige invoer van distributieleidingen bij koeling resulteerde in onjuiste rekenresultaten. 
 • Verlichting: invoer van een verlichtingszone bij gemeenschappelijke ruimten is verwijderd; deze moeten meegenomen worden bij de rekenzones. 
 • Verlichting: de foutmelding dat de som van de oppervlaktes van verlichtingszones niet overeenkomt met de oppervlakte van de rekenzone werd niet altijd goed ververst. 

De grote hoeveelheid aanpassingen in deze versie, zullen bij veel berekeningen resulteren in andere rekenresultaten. Dit is helaas onvermijdelijk in deze fase van de software ontwikkelingWe verwachten dat in toekomstige releases het effect op rekenresultaten aanzienlijk minder zal zijn.