Skip to main content

In Uniec 3 is het nu mogelijk om te kiezen tussen gebruik van Uniec 3.0 of Uniec 3.1. In Uniec 3.1 zijn alle aanpassingen uit de NTA 8800;2022 (gepubliceerd in januari 2022) verwerkt.

Voor berekeningen die vóór 1 juni 2022 bij EP online worden geregistreerd moet versie 3.0 gebruikt worden. Vanaf 1 juni 2022 moet versie 3.1 gebruikt worden. In ons nieuwbericht leest u meer toelichting op de keuze tussen versie 3.0 en versie 3.1.

Wijzigingen NTA 8800;2022

 • Door een aanpassing en verduidelijking in de NTA 8800 kan bij de begrenzing van vloeren niet meer gekozen worden voor de begrenzingen met reflecterende folies. De volgende begrenzingen kunnen daarom niet meer geselecteerd worden:
  • op/boven mv; boven kruipruimte, incl. reflect. folie onder vloer
  • op/boven mv; boven onverw. kelder, incl. reflect. folie onder vloer
  • onder mv; boven kruipruimte, incl. reflect. folie onder vloer
  • onder mv; boven onverw. kelder, incl. reflec. folie onder vloer
 • Bij beschaduwing is een nieuwe keuze toegevoegd ‘constante overstek & (zij)belemmeringen’ die zoals de naamgeving aangeeft gebruikt moet worden bij de combinaties ‘overstek en belemmering’ en ‘overstek en zijbelemmering’. Bij overige combinaties moet nog steeds gekozen worden voor ‘overige belemmering’.
 • In NTA 8800 formule 9.85 zijn de forfaitaire waarden voor de hulpenergie van CV ketels en warmtepompen aangepast. Voor CV ketels resulteert dit in een kleine stijging van de hulpenergie bij CV ketels met fabricagejaar 2015 of later. Voor warmtepompen resulteert dit in een hele forse stijging van het hulpenergiegebruik. In Uniec 3.1 presteert een forfaitaire warmtepomp bij ruimteverwarming aanzienlijk slechter dan in Uniec 3.0.
 • De berekening van de pompenergie voor koeling en verwarming bij gemeenschappelijke installaties en opwekkers anders dan CV ketels en warmtepompen is gecorrigeerd. Bij deze opwekkers werd bij lage ontwerpaanvoertemperaturen de pompenergie van de distributiepomp te hoog berekend.
 • Voor de bepaling van de lekverliezen via de begane grondvloer is in NTA 8800 tabel 11.1 een aanpassing gedaan ter verduidelijking bij welk type begane grondvloer welke keuze gemaakt moet worden. Bij bestaande woningen met een bouwjaar van voor 1992 kan dit tot andere rekenresultaten leiden.
 • In de NTA 8800;2020 was het niet mogelijk om met hogere ventilatiedebieten te rekenen in combinatie met vraaggestuurde ventilatiesystemen. Met de laatste aanpassing in de NTA 8800;2022 wordt dit wel mogelijk. Dit heeft met name een gunstige invloed op de koelbehoefte en TOjuli van een gebouw. Met deze aanpassing is invoer van een passieve koelregeling in combinatie met vraaggestuurde ventilatie mogelijk geworden.
 • De forfaitaire methode om het energiegebruik voor ventilatoren te bepalen is gewijzigd (de vermenigvuldiging met fctrl is verwijderd uit de formule). Hierdoor zullen alle ventilatiesystemen met een regelfactor fctrl < 1,0 een hoger energiegebruik voor ventilatoren krijgen. Hoe lager de regelfactor fctrl van het ventilatiesysteem hoe groter de stijging van het energiegebruik van de ventilatoren.
 • Ventilatoren ventilatiesysteem E: in de NTA 8800 is een formule aanpassing gedaan om de ventilator energie van het decentrale en centrale ventilatiesysteem separaat te berekenen.
 • Bij koeling met een grondwater bron met een vergunningsjaar vanaf 2013 is de EER verhoogd van 16 naar 23. Het energiegebruik van koeling zal bij dergelijke grondwater bronnen dus 30% lager uitkomen.
 • De verwijzing ‘NEN 7125’ is overal in de software vervangen door ‘NTA 8800 bijlage P’ omdat de inhoud van NEN 7125 is opgenomen in bijlage P van de NTA 8800 en de NEN 7125 niet langer gebruikt wordt.
 • De bepalingsmethodiek van hernieuwbare energie (indicator BENG 3) is bij zonne-energiesystemen iets aangepast.
 • In de NTA 8800;2022 is aangepast wat er moet gebeuren als er in een verlichtingszone kantoren met een oppervlakte groter dan 30 m² aanwezig zijn. In Uniec 3 heeft dit geresulteerd in een keuze om aan te geven of in de verlichtingszones kantoren > 30 m² aanwezig zijn. In de keuzelijst bij verlichtingsregelingen is de keuze ‘centraal aan/uit gebied >30m2 in kantoor’ verwijderd en is de benaming van sommige regelingen tekstueel aangepast (ter verduidelijking).
 • Bij PV systemen ingevoerd met ‘productspecifiek Wp/m²’ wordt door een aanpassing in de NTA 8800;2022 het vermogen niet langer naar beneden afgerond op veelvouden van 5 Wp/m². Hierdoor zal de prestatie via deze invoer gelijk zijn aan die van invoer via ‘productspecifiek Wp/paneel’.

Projecten

In deze release hebben we een nieuwe feature toegevoegd om bestanden op te zoeken. De zoekfunctie wordt opgestart door op het zoeksymbool te klikken dat rechtsboven in de groene balk is geplaatst. Het zoekvenster zoekt vervolgens naar de ingevulde zoekterm(en) in de mapnaam, berekeningsnaam en projectomschrijving. Via een link kan direct doorgeklikt worden naar de gevonden locaties. Indien veel resultaten gevonden worden kan de zoekterm specifieker gemaakt worden door een extra zoekterm toe te voegen.

De functie doorzoekt ook de prullenbak. Als de berekeningen daar aangetroffen worden kunnen deze teruggesleept worden naar een projectmap. Eenmaal terug in een projectmap kunnen de verwijderde berekeningen weer geopend worden.

Overige aanpassingen

De volgende aanpassingen zijn verwerkt in zowel Uniec 3.0.19.0 als Uniec 3.1.0.0.

 • Bouwkundige bibliotheek: in de beslisschema’s de keuze voor thermokussens toegevoegd.
 • Bouwkundige bibliotheek: bij het beslisschema voor kelderwanden werd een onjuiste Rc-waarde getoond.
 • Bouwkundige bibliotheek: er is een nieuw vlak ‘vloeren boven buitenlucht’ toegevoegd omdat voor deze vloeren andere Rc-waarden gelden dan voor vloeren grenzend aan grond of kruipruimte.
 • Bouwkundige bibliotheek: in de tabel voor dichte constructies is het vlak ‘paneel’ als keuze verwijderd omdat deze keuze niet in de ISSO publicaties zit. Panelen in de ISSO publicaties gaan over panelen in kozijnen.
 • Bouwkundige bibliotheek: bij rieten daken ingevoerd met het beslisschema kon de dikte van de isolatie en het rietpakket niet ingevuld worden.
 • Begrenzing: bij nauwkeurig rekenen met lineaire warmteverliezen kan nu ook voor een begrenzing met een forfaitaire AOR en AOS gekozen worden. Daarnaast wordt nu bij een forfaitaire AOS gerekend met zoninstraling conform een recente aanpassing in de NTA 8800.
 • Begrenzing: bij een aantal begrenzingen werd niet gerekend met de juiste overgangsweerstanden (Rsi en Rse).
 • Constructies: het is mogelijk gemaakt om voor de basis methode een Rc-waarde van bodemisolatie met een verklaring in te voeren.
 • Beschaduwing: bij PV panelen en zonneboilers in een niet verticaal vlak met zijbelemmeringen aan beiden zijden en bb < 1,0 werd een verkeerde beschaduwingsreductiefactor bepaald.
 • Verwarming: bij invoer van een eigen waarde van het pompvermogen werd deze invoer genegeerd indien PHHydr > 2,5 kW was.
 • Ventilatie: bij gebalanceerde ventilatiesystemen werd de correctiefactor voor onbalans (frend;onb) altijd met dezelfde waarde gevuld in plaats van met de waarde op de kwaliteitsverklaring.
 • PV: de BCRG verklaringen van PV panelen worden weer toegevoegd aan de PDF rapportage (sinds Uniec versie 3.0.18.0 ontbraken deze).
 • Installaties: bij alle installatieformulieren wordt de keuze voor wel of geen gemeenschappelijke installaties standaard voor ingevuld op ‘niet-gemeenschappelijke installatie’ omdat dat de meest voorkomende installatie is. Het veld hoeft dan alleen gewijzigd te worden als het een gemeenschappelijke installatie betreft.
 • In de CSV export file die gedownload kan worden onder de keuze ‘resultaten exporteren’ is de datum en naam van de berekening toegevoegd.

De volgende aanpassingen zijn uitsluitend verwerkt in Uniec 3.1.0.0.

 • Koeling: bij het koelen van een gebouw wordt lucht ontvochtigd. Bij directe expansie systemen werd voor de ontvochtiging met een onjuiste ontwerptemperatuur gerekend. Het energiegebruik kan hierdoor flink toenemen (tot wel 10 kWh/m² op BENG 2).
 • Verlichting: bij verlichting had de keuze voor nieuwwaarde compensatie alleen effect bij invoer van het nominale lampvermogen terwijl de nieuwwaarde compensatie ook relevant is bij invoer van het verlichtingsvermogen.
 • TOjuli: bij begrenzingen forfaitaire AOR / AOS wijzigen de TOjuli resultaten naar aanleiding van een verduidelijking in de NTA 8800.

Basis voor deze release is:

 • Conform Regeling Bouwbesluit 2012
 • Gebaseerd op norm: NTA 8800:2022 (januari 2022)
 • Gebaseerd op BRL: 9501 d.d. 01-02-2022