Skip to main content

In Uniec 3 is het nu mogelijk om te kiezen voor Uniec versie 3.3 bèta. In Uniec 3.3 bèta zijn alle aanpassingen uit de NTA 8800;2024 (gepubliceerd in januari 2024) verwerkt. Tevens zijn diverse bugfixes verwerkt en zijn veel aanpassingen gedaan voor een verbeterde beveiliging.

Hoewel versie 3.3 bèta nu beschikbaar is mag versie 3.3 pas officieel gebruikt worden per 1 juli 2024 voor registraties bij EP online en aanvragen omgevingsvergunning / meldingen Wkb. Voor berekeningen die na die datum worden ingediend of geregistreerd adviseren wij de berekeningen nu in versie 3.3 bèta te maken. Berekeningen die vóór 1 juli 2024 worden geregistreerd bij EP online moeten in versie 3.2 gemaakt worden.

Versie 3.3 is een niet geattesteerde bèta-versie. De bèta versie is intern gecontroleerd maar kan nog niet volledig getoetst worden aan de BRL 9501 inclusief ISSO 54 (EDR testen) omdat de definitieve resultaten van de EDR testen nog niet zijn vastgesteld. Hiervoor zijn de rekenresultaten van minimaal 3 software pakketten noodzakelijk en die waren ten tijde van deze release nog niet beschikbaar. De doelstelling is om de EDR testen halverwege april 2024 vast te stellen. Dit kan resulteren in een nieuwe release van versie 3.3 waarbij rekenresultaten kunnen wijzigen.

Bugfixes in Uniec 3.2.9.0 en 3.3.0.0

Tijdens de ontwikkeling van Uniec 3.3 zijn enkele bugfixes gedaan die ook werken in ook Uniec 3.2.9.0 en dus per direct gebruikt kunnen worden. Dit betreft de volgende wijzigingen:

 • begrenzingen: in de tabel ‘definieer scheidingsconstructies’ werd de kolom ‘opmerkingen’ niet meer getoond.
 • verwarming: bij keuze voor de bronnen ‘hoge brontemperatuur: ≥ 20°C en < 40°C’ en ‘hoge brontemperatuur: ≥ 40°C’ wordt nu ook de ‘primaire fossiele energie – EMG forfaitair’ waarde bepaald omdat deze 2 bronnen als externe warmtelevering worden beschouwd. Het energielabel wordt bepaald aan de hand van deze EMG forfaitair waarde.
 • verwarming: als gekozen is voor een warmtepomp die altijd een distributiesysteem nodig heeft, kan er niet meer gekozen worden voor ‘geen watergedragen distributiesysteem aanwezig’.
 • verwarming, warm tapwater en koeling: als er handmatig een lange leidinglengte buiten de verwarmde/gekoelde zone werd ingevoerd kon de forfaitaire leidinglengte binnen de verwarmde/gekoelde zone negatief worden. Dat is nu begrensd op 0 m.
 • warm tapwater: als er 2 opwekkers zijn waarbij bij de eerste opwekker de energiefractie via ‘eigen waarde’ is ingevoerd werd op de achtergrond voor de 2e opwekker een onjuiste energiefractie berekend.

Uniec 3.3 wijzingen NTA 8800

In de NTA 8800;2024 zijn de volgende aanpassingen gedaan die in Uniec 3.3 geïmplementeerd zijn:

 • bouwkundig: de forfaitaire U-waarde van in kozijnen opgenomen panelen vanaf 1965 zijn verwijderd (tabellen I.13 en I.14) en de forfaitaire U-waarde van in kozijnen opgenomen panelen van voor 1965 zijn voor alle bouwjaren van kracht geworden; NTA 8800 bijlage I.2.2.4.1 tabellen I.11 en I.12
 • bouwkundig: bij de module maatwerkadvies was in formule D.4b (bepaling maandgemiddelde temperatuur van de grond) bewust ‘+ beta’ geprogrammeerd waar dit eigenlijk ‘- beta’ moest zijn omdat in de vastgestelde EDR testen (BRL 9501) een fout was gemaakt. De EDR testen zijn in 2024 gecorrigeerd waardoor de formule nu weer aangepast is naar de juiste bepaling ‘- beta’.
 • zonwering: bij een basisopname berekening zonder koeling moet nu ook zonwering ingevoerd worden; NTA 8800 par 7.6.6.1.4
 • zonwering: bij woningbouw moet de regeling voor zonwering gekozen worden waarbij gekozen kan worden uit ‘handbediend’, ‘automatisch intelligent’ en ‘automatisch overig’; NTA 8800 par 7.6.6.1.4
 • verwarming: het veld ‘max. leidinglengte tot verst gelegen afgiftesysteem’ is verhuisd omdat het bij deze afstand niet relevant is of deze zich binnen of buiten de verwarmde rekenzone bevindt. Tevens is de conditie wanneer dit veld getoond wordt aangepast.
 • verwarming: er moeten nu ook buffervaten voor verwarming ingevoerd worden indien de warmteverliezen voor de distributieleidingen nauwkeurig worden ingevoerd (diameter, isolatiedikte en lambda waarden); NTA 8800 par 9.2.3.5
 • verwarming: bij collectieve systemen is een nieuwe invoerparameter toegevoegd waar voor de distributieleidingen gekozen moet worden of de distributieleidingen ‘voor verwarming’ of ‘voor verwarming en warm tapwater’ zijn. De laatste keuze komt voor bij collectieve installaties met een afleverset of boosterwarmtepomp voor warm tapwater bereiding. Bij gecombineerde leidingen geldt dat het distributiesysteem continue in bedrijf is; NTA 8800 par 9.4.2 en 9.4.4
 • verwarming: bij een gemeenschappelijke installatie met ‘distributieleidingen voor verwarming en warmtapwater’ in combinatie met een afleverset voor warm tapwater wordt gerekend met andere psi-waarden voor de leidingverliezen; NTA 8800 par 9.4.2.1 tabel 9.16
 • verwarming: als voor de distributieleidingen gekozen is ‘voor verwarming en warm tapwater’ moet aanvullend opgegeven worden of de aanvoertemperatuur ‘stooklijn geregeld’ of ‘constant’ is. Bij een constante aanvoertemperatuur zijn de warmteverliezen van het distributiesysteem veel hoger. Een constante aanvoertemperatuur is vereist als bij warm tapwater sprake is van ‘warmte uit verwarmingssysteem’; NTA 8800 par 9.4.2
 • verwarming: veld ‘ongeïsoleerde leidingen in ongeïsoleerde thermische schil’ is vervallen; NTA 8800 par 9.4.3
 • verwarming: de keuzes voor waterzijdige inregeling zijn vereenvoudigd; NTA 8800 par 9.3.2 tabel 9.3
 • verwarming: invoer van leidinggegevens (lengte, isolatie, etc) binnen de verwarmde rekenzones wordt niet meer gevraagd als de distributieleidingen uitsluitend voor verwarming zijn; NTA 8800 par 9.4.1
 • verwarming: de keuzes bij ‘type afgiftesysteem in hoofdvertrek’ zijn gewijzigd; NTA 8800 par 9.3.2 tabel 9.2
 • verwarming: de keuzes bij ‘type ruimtetemperatuur regeling’ zijn gewijzigd; NTA 8800 par 9.3.2 tabel 9.4
 • verwarming: bij afgifte zijn de volgende invoer velden verwijderd: type stralingsverwarming, type luchtverwarming, type oppervlakteverwarming, isolatie oppervlakteverwarming, plaats afgifte / type afgiftelichaam, ruimtetemperatuur regeling, temperatuurcorrectie type regeling en temperatuurcorrectie automatische regeling; NTA 8800 par 9.3.2
 • verwarming: als voor de 2e opwekker een productspecifieke CV ketel gekozen was, werd op de achtergrond met een onjuist rendement voor de CV ketel gerekend
 • verwarming en warm tapwater: bij warmtepompen is de bron ‘warmtepomppanelen’ nu ook beschikbaar als er is gekozen voor een forfaitaire warmtepomp; NTA 8800 par 9.6.3.1.1
 • verwarming en warm tapwater: bij biomassa toestellen is de verwijzing naar het Activiteitenbesluit verwijderd en de grenswaarde voor een fP;del van 0 of 0,5 gewijzigd van 100 naar 500 kW thermisch vermogen; NTA 8800 par 5.5.5 tabel 5.2
 • warm tapwater: er kan een hotfill boiler (met of zonder elektrisch element) aan een warm tapwater systeem toegevoegd worden; NTA 8800 par 13.8.2.2
 • warm tapwater: bij collectieve installaties kan gerekend worden met 2 opwekkers die getrapt de temperatuur verhogen naar 70 graden; NTA 8800 par 13.8.2.2 en 13.8.4.10
 • warm tapwater: bij keuze voor ‘warmte uit verwarmingssysteem’ hoeft niet opnieuw het distributiesysteem ingevoerd te worden zoals dat al bij verwarming was ingevuld. Met de nieuwe functie bij verwarming ‘distributieverliezen voor verwarming en warm tapwater’ worden de distributieverliezen alleen nog bij verwarming ingevoerd; NTA 8800 par 13.4.3.2
 • warm tapwater: bij gebruik van kwaliteitsverklaringen met één meetpunt is een controle toegevoegd dat er niet geëxtrapoleerd mag worden als de warm water behoefte van de woning hoger is dan het meetpunt op de verklaring
 • warm tapwater: bij gebruik van kwaliteitsverklaringen met twee meetpunten is een controle toegevoegd bij extrapolatie onder het onderste meetpunt om ervoor te zorgen dat het rendement niet hoger wordt dan bij het onderste meetpunt; NTA 8800 par 13.8.4.2
 • warm tapwater: het veld ‘inwendige diameter leiding naar aanrecht’ is vervallen; NTA 8800 par 13.3.3
 • warm tapwater: het veld ‘max. lengte tot verst gelegen uittapleiding’ is verhuisd omdat het bij deze afstand niet relevant is of deze zich binnen of buiten de verwarmde rekenzone bevindt. Tevens is de conditie wanneer dit veld getoond wordt aangepast.
 • warm tapwater: het veld ‘aantal woonfuncties aangesloten op het tapwatersysteem’ is toegevoegd wanneer bij ‘uitwendige diameter circulatieleiding’ is gekozen voor ‘onbekend’; NTA 8800 par 13.4.3.3 tabel 13.29
 • warm tapwater: bij keuze voor ‘warmte uit verwarmingssysteem’ in combinatie met een afleverset bracht de NTA 8800 de warmteverliezen dubbel in rekening; NTA 8800 par 13.8.4.9.3 formule 13.185 (interpretatiedocument dat NEN in april 2024 publiceert)
 • koeling: invoer van leidinggegevens (lengte, isolatie, etc) binnen de gekoelde rekenzones wordt niet meer gevraagd; NTA 8800 par 10.4.1
 • koeling: het veld ‘max. leidinglengte tot verst gelegen koudeafgifteunit’ is verhuisd omdat het bij deze afstand niet relevant is of deze zich binnen of buiten de gekoelde rekenzone bevindt. Tevens is de conditie wanneer dit veld getoond wordt aangepast.
 • koeling: er wordt gecontroleerd of de energiefractie gelijk aan 1 is bij gebruik van één opwekker voor koeling
 • koeling: de keuzes voor waterzijdige inregeling zijn vereenvoudigd; NTA 8800 par 10.3.3 tabel 10.4
 • koeling: veld ‘ongeïsoleerde leidingen in ongeïsoleerde thermische schil’ is vervallen; NTA 8800 par 10.4.3
 • koeling: de keuzes bij ‘type ruimtetemperatuur regeling’ zijn gewijzigd; NTA 8800 par 10.3.3 tabel 10.5
 • koeling: bij afgifte zijn de volgende invoer velden verwijderd: ruimtetemperatuur regeling, temperatuurcorrectie type regeling en temperatuurcorrectie automatische regeling; NTA 8800 par 10.3.3
 • verlichting: voor LED verlichting aangebracht na 2016 zijn bij 6 gebruiksfuncties forfaitaire verlichtingsvermogens toegevoegd; NTA 8800 par 14.3.4 tabel 14.3
 • ventilatie: de correctiefactor fTau is aangepast voor kleine woningen (Ag < 70 m²) wat resulteert in een lager ventilatiedebiet bij kleine woningen / appartementen; NTA 8800 11.2.2.5.1 tabel 11.8
 • ventilatie: de temperatuursprong als gevolg van dissipatie van ventilatoren is gewijzigd; NTA 8800 par 11.3.2.7
 • ventilatieve koeling: de term ‘zomernachtventilatie’ is vervangen door ‘ventilatieve koeling’; NTA 8800 par 11.2.3.3
 • ventilatieve koeling: de rekenmethode is op een aantal punten aangepast en uitgebreid met een nieuwe bepalingsmethode voor de nettodoorlaat van de opening aan de hand van een discharge en loss coëfficiënt; NTA 8800 par 11.2.3.3
 • ventilatieve koeling: de tijdfracties voor ventilatieve koeling zijn gewijzigd; NTA 8800 par 11.2.2.3.3 tabel 11.7
 • ventilatieve koeling: de temperaturen voor de ventilatielucht van ventilatieve koeling zijn gewijzigd; NTA 8800 par 17.2 tabel 17.1
 • risico op oververhitting: bij aanwezigheid van een koelinstallatie geldt niet langer automatisch een vrijstelling om aan de TOjuli eis te voldoen. De koelcapaciteit van de koelinstallatie moet aangetoond worden tenzij er wordt voldaan aan één van de volgende voorwaarden: TOjuli voldoet, er zijn weinig ramen (Aw / Ag;tot < 0,2) of er is sprake van een beperkte zoninstraling (zonwerend glas, zonwering of beschaduwing). Uniec 3 toetst deze voorwaarden en geeft aan als de koelcapaciteit aangetoond moet worden. NTA 8800 par 5.7.1

Beveiliging

In het kader van de ISO 27001 certificering en het laten uitvoeren van pentesten is uitgebreid aandacht besteedt aan verbetering van de beveiliging. Hieronder een opsomming van punten de aangepast zijn in alle actieve Uniec 3 versies:

 • alle gebruikte componenten zijn bijgewerkt naar de meest recente versies
 • autorisaties in de ontwikkel en beheeromgeving zijn aangescherpt
 • enkele potentiële beveiligingslekken zijn gedicht
 • versleutelcodes zijn verhuisd van de broncode naar een digitale kluis
 • er vindt uitgebreidere logging van de geschiedenis van berekeningen plaats