Skip to main content

In Uniec 3 is het nu mogelijk om te kiezen voor Uniec versie 3.2 bèta. In Uniec 3.2 bèta zijn alle aanpassingen uit de NTA 8800;2023 (gepubliceerd in januari 2023) verwerkt.

Hoewel versie 3.2 bèta nu beschikbaar is mag versie 3.2 pas officieel gebruikt worden per 1 juli 2023 voor registraties bij EP online en aanvragen omgevingsvergunning. Voor berekeningen die na die datum worden ingediend of geregistreerd adviseren wij de berekeningen nu in versie 3.2 bèta te maken. Versie 3.2 is nog niet geattesteerd en is daarom een bèta-versie. De bèta versie is intern gecontroleerd en voldoet aan alle EDR testen. Omdat de EDR testen nog niet officieel zijn vastgesteld kan een officiële attestering nog niet uitgevoerd worden. Berekeningen die vóór 1 juli 2023 worden geregistreerd bij EP online of ingediend worden bij de gemeente moeten in versie 3.1 gemaakt worden. Zie voor meer informatie rondom versies ons nieuwsbericht.

Wijzigingen in alle versies Uniec 3

Bij de ontwikkeling van Uniec 3.2 zijn ook nieuwe features en bugfixes gedaan die werken in alle versies van Uniec 3 en dus per direct gebruikt kunnen worden. Dit betreft de volgende wijzigingen:

 • Indeling gebouw: bij de invoer van gemeenschappelijke ruimten kan nu gekozen worden of de verliesoppervlakken ingevoerd worden bij de gemeenschappelijke ruimte of bij de rekenzone(s). Tot op heden kon dat in Uniec 3 alleen bij de gemeenschappelijke ruimte. Daardoor moesten gemeenschappelijke ruimten altijd apart uitgetrokken worden terwijl de NTA 8800 toestaat om het verliesoppervlakte van gemeenschappelijke ruimten bij een willekeurige rekenzone toe te voegen. Deze mogelijkheid kan alleen gebruikt worden als het één berekening van het hele gebouw betreft. Bij de keuze rekenen ‘per gebouw en per appartement’ moeten gemeenschappelijke ruimten altijd apart ingevoerd worden.
 • Beschaduwing: bij beschaduwing is het niet meer verplicht om bij belemmeringen en overstekken de afstanden in te voeren. Er kan nu ook gekozen worden uit de ‘default’ categorieën uit de NTA 8800. Dat is sneller qua invoer als zonder berekening duidelijk is in welke categorie de beschaduwing valt.
 • Verwarming en warm tapwater: bij biomassatoestellen is toegevoegd dat bij toestellen met een thermisch vermogen van meer dan 100 kW gekozen moet worden voor ‘voldoet aan Activiteitenbesluit’.
 • Verwarming: bij invoer van regeneratie van bodem bronnen met zonnecollectoren werd het positieve regeneratie effect niet meegenomen in de berekening.
 • Verwarming: incidenteel gaf Uniec 3 bij het overzicht ‘meldingen’ een foutmelding voor het verwarmingssysteem maar bij openen van het verwarmingsformulier was er geen fout. Deze bug is hersteld.
 • Warm tapwater: bij een basisopname berekening kon bij een circulatieleiding de uitwendige diameter van de circulatieleiding niet ingevoerd worden. Het veld werd onterecht verborgen.
 • Ventilatie: bij type warmteterugwinning is de keuze ‘WTW rendement volgens NEN-EN 13053’ toegevoegd. Bij deze keuze moet een eigen waarde voor het rendement gebaseerd op een verklaring in de BCRG ingevuld worden.
 • Verlichting: bij gebruik van ‘daglichtregeling’ is de forfaitaire bepalingsmethode uit NTA 8880 paragraaf 14.6.6 toegevoegd aan de software. Met deze methode wordt de FD waarde (daglichtafhankelijkheidsfactor) op gebouw niveau bepaald.
 • Resultaten: op het resultatenformulier wordt bij woningbouw de ‘standaard voor woningisolatie’ en voor utiliteitsbouw de ‘renovatiestandaard’ getoond.
 • Resultaten: bij bestaande woongebouwen ingevoerd per appartement werd bij de resultaten linksboven onterecht aangegeven dat de appartementen niet aan TOjuli voldeden terwijl er voor bestaande gebouwen geen TOjuli eis is.
 • Afmelden: voor woningbouw is het nu ook mogelijk om bij registratie gebruik te maken van de detailaanduiding als er meerdere energielabels op één BAG verblijfsobject ID geregistreerd moeten worden. Let op: conform ISSO 82.1 mag de detailaanduiding voor woningbouw niet gebruikt worden. In sommige situaties kan echter niet voldaan worden aan de eisen uit ISSO 82.1 en kan EP-online toestemming geven voor gebruik van de detailaanduiding (voor gebruik van de detailaanduiding bij woningbouw moet per project een aanvraag bij EP-online ingediend worden voor aanvullende rechten).
 • Afmelden: bij de registratie van utiliteitsgebouwen wordt soms geen energielabel gegenereerd door een onjuiste combinatie van invoervelden in Uniec 3. Eén onjuiste combinatie kan niet meer gemaakt worden. In andere situaties wordt een waarschuwing gegeven om te controleren of de gekozen invoer leidt tot het gewenste resultaat.
 • Afmelden: wanneer de opnameadviseur afwijkt van de adviseur die de gebouwen afmeldt, moet de opnameadviseur apart opgegeven worden per gebouw in het project (dit was voor het hele project).
 • Afmelden: het is mogelijk gemaakt om een woning/woongebouw met meerdere onzelfstandige wooneenheden waarbij iedere onzelfstandige wooneenheid een eigen BAG verblijfsobject ID heeft te registreren. Bijvoorbeeld: Een studentenhuis met 5 kamers met ieder een eigen BAG verblijfsobject ID heeft maar 1 keuken. Hierdoor is het 1 woning en wordt bij de registratie normaal 1 BAG verblijfsobject ID meegegeven. In de nieuwe situatie kunnen nu alle BAG verblijfsobject ID’s meegegeven worden. Op het energielabel worden alle adressen weergegeven.
 • Energielabel: op het energielabel wordt de isolatiekwaliteit van de constructies weergegeven met + en – symbolen. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de gemiddelde Rc-waarde van de constructies. In de bepaling van de gemiddelde Rc zat een bug in Uniec 3.

Uniec 3.2 wijzingen NTA 8800

In de NTA 8800;2023 zijn de volgende aanpassingen gedaan die in Uniec 3 geïmplementeerd zijn:

 • Indeling gebouw: in de NTA 8800 is de bouwwijze van het gebouw gesplitst in de bouwwijze van de vloeren en de wanden. In plaats van 1 keuze voor de bouwwijze moet nu een aparte keuze gemaakt worden voor de vloeren en de wanden. Uniec 3 converteert bestaande berekeningen naar de nieuwe bouwwijze keuzes. Eén bestaande bouwwijze kan niet automatisch omgezet worden naar de nieuwe keuzes. In dat geval geeft Uniec 3.2 een melding om de invoer bij bouwwijze te controleren.
 • Vloeren: de hoogte van een begane grondvloer ten opzichte van het maaiveld is niet langer een opnameparameter in de NTA 8800. Er wordt nu standaard gerekend met een hoogte van 0,125 m. Bestaande berekeningen met een hoogte < 0,125 m zullen iets slechtere rekenresultaten geven.
 • Zonwering: de keuze ‘onbekende kleur’ is toegevoegd aan de keuzelijst in Uniec 3. De rekenresultaten komen overeen met de waarden van ‘overige kleuren’ (in de vorige NTA 8800 was dat de kleur wit).
 • Aangrenzende Onverwarmde Ruimte (AOR): bij de basisopname wordt bij een begrenzing ‘AOR forfaitair’ niet meer gerekend met dezelfde uitgangspunten als ‘sterk geventileerd’. Voor de basisopname wordt nu een reductiefactor bepaald met behulp van formule 8.53 en I.8 uit de NTA 8800. Hierdoor daalt het warmteverlies voor constructies grenzend aan een AOR aanzienlijk. Voor de detailopname zijn er geen wijzigingen bij ‘AOR forfaitair’.
 • Verwarming: bij een collectieve installatie met een preferente opwekker die is bijgeplaatst na oplevering zat in de NTA 8800 een fout in formule 9.58 (fgebouw;si;H ontbrak) voor bepalen van de bèta factor. In een dergelijke situatie zullen de rekenresultaten slechter worden.
 • Verwarming: in de NTA 8800 zijn hoge temperatuur bronnen voor warmtepompen toegevoegd. Het gaat hier om bronnen waarbij in de omgeving (rest)warmte aanwezig is die via een warmtenet wordt gedistribueerd. Het gaan om brontemperaturen van 15-20°C, 20-40°C en >40° De warmte wordt met een warmtepomp verhoogd tot de gewenste CV aanvoertemperatuur.
 • Verwarming: Hoge Temperatuur warmtepompen met aanvoertemperaturen 60, 65 en 70°C zijn met forfaitaire COP waarden toegevoegd.
 • Verwarming: bij onbekende aanvoertemperatuur zijn 2 extra invoervelden toegevoegd om automatisch de juiste aanvoertemperatuur te bepalen volgens ISSO 82.1 en ISSO 75.1.
 • Verwarming: bij een installatie met meerdere opwekkers waarbij de preferente opwekker is bijgeplaatst na oplevering kon het voorkomen dat de som van de energiefactor van de opwekkers kleiner dan 1 was. Dat is in de NTA 8800 opgelost met opmerking 4 onder formules 9.58/9.59. In een dergelijke situatie zullen de rekenresultaten slechter worden.
 • Warm tapwater: bij de opwekker ‘boiler – elektrisch’ hoeft niet langer ingevoerd te worden of de warme aansluitingen op het boilervat wel of niet geïsoleerd zijn. Er wordt nu standaard gerekend met niet geïsoleerd aansluitingen. Bestaande berekeningen met geïsoleerde aansluitingen zullen slechtere rekenresultaten geven.
 • Warm tapwater: bij de opwekker keuze ‘warmte uit verwarmingssysteem’ werd gecontroleerd of bij verwarming een minimale aanvoertemperatuur van 65°C aanwezig is. Deze temperatuur is in de NTA 8800;2023 aangepast naar een minimale aanvoertemperatuur van 70°
 • Warm tapwater: voor warmtepompen met als bron ‘combinatie buitenlucht en ventilatieretourlucht’ is een correctiefactor (Cw;mixed;air) in de NTA 8800 toegevoegd. Uniec 3 is aangepast om te rekenen met deze correctiefactor. Zodra dergelijke verklaringen aan de BCRG worden toegevoegd kunnen deze direct in de producten database van Uniec 3 opgenomen worden.
 • Ventilatie: bij sportfuncties wordt gevraagd of er een zwembadruimte aanwezig is. Zo ja, dan moet de gebruiksoppervlakte van de zwembadruimte ingevuld worden. Voor de zwembadruimte wordt met een dubbel ventilatiedebiet gerekend ten opzichte van sportfuncties. Het is bij aanwezigheid van zwembadruimten niet toegestaan de werkelijk ventilatiecapaciteit in te voeren.
 • Koeling: bij koelsystemen met meer dan 1 identiek systeem en als opwekker ‘koudeopslag – bodem’ zat bij de hulpenergie bepaling in formule 10.85 en 10.86 een onterechte deling door het aantal identieke systemen waardoor een te lage hulpenergie werd berekend. In een dergelijke situatie zullen de rekenresultaten slechter worden.
 • Verlichting: de parameter ‘verlichtingscompensatie’ is niet langer een opnameparameter in de NTA 8800. Er wordt nu standaard gerekend met geen verlichtingscompensatie. Bestaande berekeningen met verlichtingscompensatie zullen slechtere rekenresultaten geven.

Basis voor deze release is:

 • Conform Regeling Bouwbesluit 2012
 • Gebaseerd op norm: NTA 8800:2023 (januari 2023)
 • Gebaseerd op BRL 9501 d.d. 01-02-2023